divider

Become a World-Class Engineer at Chulalongkorn University.

นานกว่า 100 ปี ที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้สร้างนิสิตที่มีความรู้และคุณธรรมเป็นเลิศ งานวิจัยที่ล้ำหน้า และงานบริการสังคมสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ซึ่งชื่อเสียงของภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้น สามารถเห็นได้จากผลงานระดับโลก ผลงานระดับประเทศของศิษย์เก่าที่ได้สร้างผลงานไว้อย่างมากมาย

divider
Civil Engineering Building

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ให้ความรู้กับผู้ที่จะเป็นผู้นำในยุคที่กำลังจะมาถึง มีความสามารถในการคำนวณและแก้ปัญหาที่ซับซ้อนเพื่อช่วยเหลือสังคม สามารถที่จะร่วมงานกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความตื่นตัวในการศึกษาตลอดเวลาแม้ภายหลังจบการศึกษาไป และมีความเป็นมืออาชีพในสายงานวิศวกรรมโยธาที่มีจริยธรรมและคุณธรรมเป็นหัวใจสำคัญ ขยายขอบเขตความรู้ในด้านวิศวกรรมโยธาให้เหนือไปกว่าจะเอื้อมไปถึง มุ่งพัฒนางานวิจัยที่เป็นนวัตกรรมใหม่โดยการประยุกต์พื้นฐานความรู้ที่มีอยู่พร้อม ประยุกต์โดยนำแนวคิด เทคโนโลยี และกระบวนการใหม่มาปรับใช้เพื่อสร้างสังคมที่ดีขึ้น ผ่านทางการบริการชุมชน และการเป็นตัวแทนในระดับชุมชน จังหวัด ภูมิภาค ประเทศ และระดับนานาชาติ

divider
One of the best engineer schools

ชื่อเสียงที่รู้จักในวงกว้าง

ทุกคนได้กล่าวถึงวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์ ว่าเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในสาขาวิศวกรรมโยธาที่ดีที่สุดในเมืองไทย โดยยังคงสามารถดูได้จากตัวเลขส่วนหนึ่งที่ยกมา

100 stats
divider
One of the best engineer schools

งานวิจัยเป็นส่วนผลักดันในโลกยุคปัจจุบัน

นอกเหนือจากการฝึกนิสิตให้คิดได้ ทำได้แล้ว ภาควิชาวิศวกรรมโยธายังฝึกให้นิสิตได้หัดคิดหัดวิจัย โดยนำพื้นฐานความรู้ในด้านวิศวกรรมโยธา โดยได้ผลักดันให้นิสิตได้มีการทำงานวิจัยในเชิงวิศวกรรม ทั้งในมุมของทฤษฎีที่สามารถนำไปพัฒนาต่อเป็นองค์ความรู้ใหม่ และมุมของชุมชนที่นำไปประยุกต์ใช้งานได้จริงช่วยเหลือชุมชนอย่างแท้จริง

divider
Community

การพัฒนาชุมชน และสังคมไทยให้ก้าวไปพร้อมกัน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีอีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญ ที่ช่วยในการผลักดันความรู้ความชำนาญที่ได้บ่นเพาะมาจากองค์ความรู้ต่างๆ และได้สรรสร้างออกมาเพื่อช่วยพัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้น โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติในระดับชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุดต่อทุกภาคส่วน