คณะผู้บริหารภาควิชาวิศวกรรมโยธา


หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ศ.ดร.ธีรพงศ์ เสนจันทร์ฒิไชย


รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.วัฒนชัย สมิทธากร


รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาฝ่ายวิชาการ และเลขานุการ

ผศ.ดร.พิชชา จองวิวัฒสกุล


รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาฝ่ายวิจัย

ศ.ดร.สุเชษฐ์ ลิขิตเลอสรวง


รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาฝ่ายบัณฑิตศึกษา

รศ.ดร.จรูญ รุ่งอมรรัตน์


รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาฝ่ายกิจการนิสิต

รศ.ดร.นพดล จอกแก้ว


รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา และผู้อำนวยการหน่วยทดสอบวัสดุ

รศ.ดร.ฐิรวัตร บุญญะฐี


หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโครงสร้าง

รศ.ดร.อัครวัชร เล่นวารี


หัวหน้าสาขาวิศวกรรมธรณีเทคนิค

รศ.ดร.ฐิรวัตร บุญญะฐี


หัวหน้าสาขาวิศวกรรมก่อสร้างและการบริหาร

ผศ.ดร. วัชระ เพียรสุภาพ


หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง

รศ.ดร.สรวิศ นฤปิติ