การบริการวิชาการ

การบริการวิชาการแก่ชุมชน เป็นภารกิจหลักตัวหนึ่งของภาควิชาวิศวกรรมโยธา ซึ่งถือเป็นวิธีการถ่ายทอดความรู้โดยมุ่งเน้นการบริการทั้งในด้านประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับโดยตรงแก่ชุมชนและสังคม และการเพิ่มประสบการแก่บุคคลที่ประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรมโยธา

งานบริการวิชาการด้านวิศวกรรมโยธา ดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ยึดมั่นในคุณภาพและมีอัตราค่าบริการที่เหมาะสม จึงได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐและเอกชนด้วยดีมาตลอด โดยงานบริการวิชาการด้านวิศวกรรมโยธาของภาควิชา ได้แก่

  1. งานทดสอบวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง
  2. การปรับเทียบเครื่องมือทางวิศวกรรม
  3. การออกแบบอาคาร ถนน หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ
  4. จัดการบริหารงานก่อสร้าง ประเมินราคา ตรวจสอบและติดตามผลงานการก่อสร้าง
  5. ตรวจสอบความเสียหายของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง
  6. วิเคราะห์ความปลอดภัย และความแข็งแรงของสิ่งปลูกสร้าง
  7. สำรวจ ออกแบบถนน หรือผิวทางแบบต่าง ๆ
ที่ภาควิชามีหน่วยทดสอบวัสดุ เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ
 
          สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ดังนี้
          1. แบบฟอร์มคำขอรับบริการทดสอบวัสดุ
          2. แบบฟอร์มคำขอรับบริการสอบเทียบ
          3. แบบฟอร์มคำขอรับบริการทดสอบทนไฟ
 
 
 
 

List of testing services provided by Material Testing Laboratory

Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University

(updated July 18, 2013)

I. Construction materials

1. Cement

1. Fineness test

2. Specific gravity test

3. Compressive strength of mortar test (3 samples)

4. Tensile strength test (3 samples)

5. Normal consistency and Initial setting time test

6.Flow table test

7. Soundness test (by autoclave test)

2. Fine and coarse aggregates

1. Soft particles

2. Clay lumps

3. Soundness test

4. "10" Percent fine value (BS)

5. Crushing value (BS)

6. Stripping test

7. Sand equivalent test

8. Elongation index

9. Flakiness index

10. Unit weight

11. Organic impurity test

12. Specific gravity and absorption test

13. Sieve analysis /coarse aggregate 10 kg/ fine aggregate 5 kg

14. Percentage passing sieve no.200

3. Concrete

1. Compressive strength test

2. Concrete bond test

3. Splitting tensile strength

4. Modulus of rupture

5. Modulus of elasticity

4. Concrete block

5. Concrete admixture

6. Concrete pipe

7. Structural Steel

1. Steel reinforcing bars

2. Steel plates

3. Bolts and nuts

8. Steel and cast iron

1. Direct shear test (single shear test / double shear test)

2. Brinell hardness test

3. Bending test

9. Prestressing wire and strand

10. Brick

1. Transverse and compressive test

2. Compressive and absorption test

11. Wood

1. Shear test of wood

2. Tensile and clevage test of wood

3. Hardness test of wood

4. Specific gravity and moisture test of wood

5. Impact test of wood

6. Bending test of wood

7. Compressive test of wood parallel to grain

8. Compressive test of wood perpendicular to grain

9. Withdrawal resistance

II. Calibration of testing machines

​1. Calibration of hydraulic jack, testing machine and load cell

2. Calibration of proving ring and dynamometer

3. Calibration of prestressing machine

III. Soil

1. Strength test

Unconfined compressive test

Direct shear test (3 samples)

Triaxial U.U.test (3 samples)

Triaxial C.U.test on clay (3 samples)

Triaxial C.D.test on clay (3 samples)

Direct simple shear test

2. Geotechnical properties

Unit weight and water content

Sieve analysis

Atterberg limits test

Relative density of sand

Bulk density and dry density

Permeability of sand

Hydrometer test

Permeability of clay (falling head)

3. Compaction test

Standard proctor

Modified proctor

C.B.R (with compaction)

Consolidation test

Field C.B.R test

Plate load test

IV. Asphalt

1. Asphaltic concrete

Density

Stability and flow

Bitumen content

mix design

2. Asphalt properties

Loss on heating

Specific gravity

Furol viscosity

Flash point - fire point

Solubility

Penetration

Ductility

Softening Point

Settlement

Float test

Sieve test

Distillation of cutback asphalt

Distillation of emulsion

​​5. Fire endurance test

fire-rating partition

fire-rating doors

firestop/fire insulation

6. Others (e.g. nondestructive tests)

Falsework

Schmidt hammer test

Ultrasonic test of concrete

Rebar location

Precast slab bending test

Scaffolding

 

For more information, please contact:

Tel : 02-218-6567    Fax : 02-218-6567    Mobile : 081-466-6337

Office hours : Monday to Friday,  from  8 am to 5 pm