ความร่วมมือทางด้านงานวิจัยระหว่างหน่วยปฏิบัติการวิจัยธรณีเทคนิค ภาควิชาวิศวกรรมโยธากับ Tokyo Tech ประเทศญี่ปุ่น

หน่วยปฏิบัติการวิจัยธรณีเทคนิค ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับความร่วมมือจาก Prof. Akihiro Takahashi จาก Tokyo Tech ประเทศญี่ปุ่น มาให้คำแนะนำด้านการสร้างแบบจำลองทดสอบเสถียรภาพลาดดิน ระหว่างวันที่ 14 - 15 กรกฏาคม 2559 รวมทั้งเข้าร่วมเป็นกรรมการสอบอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์นิสิตปริญญาเอกชาวเวียดนาม เรื่อง "การเสริมเสถียรภาพลาดดินด้วยวัสดุคอมโพสิตซีเมนต์ใยสังเคราะห์" โดยได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ AUN/Seed-Net สำหรับวัสดุคอมโพสิตซีเมนต์ใยสังเคราะห์นั้น เป็นนวัตกรรมที่ทางหน่วยฯร่วมมือพัฒนากับ บริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด (บริษัทในเครือ SCG) ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมที่สอด คล้องกับนโยบายพัฒนานวัตกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประเภทข่าว: 
ข่าวประกาศ