กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 2 ที่ย้ายเข้าสังกัดภาควิชาฯ ประจำปีการศึกษา 2559

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้กับนิสิตชั้นปีที่ 2 ที่ย้ายเข้าสังกัดภาควิชาฯ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 11.00-13.30 น. ณ ห้อง 207, 209 และ 212 อาคารภาควิชาวิศวกรรมโยธา โดยหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา และรองหัวหน้าภาควิชาฯ กล่าวต้อนรับและแนะนำภาควิชาฯ โดยมีการชี้แจงหลักสูตรการศึกษา และหลักการปฏิบัติต่างๆหลังจากนั้นแยกย้ายพบอาจารย์ที่ปรึกษา

ประเภทข่าว: 
ข่าวประกาศ