ศ. ดร. สุเชษฐ์ ลิขิตเลอสรวง

Suched
Likitlersuang
รองหัวหน้าภาคฝ่ายวิจัย

Academic Title

ศาสตราจารย์
วิศวกรรมธรณีเทคนิค

Contact Information

CE Bldg. Rm 434
Phone: 0-2218-6343

Education

 • DPhil. University of Oxford, United Kingdom (2004)
 • MEng. Asian Institute of Technology (AIT), Thailand (2000)
 • BEng. Chulalongkorn University, Thailand (1998)

Research

 • แบบจำลองพฤติกรรมดิน
 • พฤติกรรมดินขั้นสูง
 • การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
 • วิศวกรรมผิวทาง
 • วิศวกรรมธรณีแผ่นดินไหว
 • วิศวกรรมธรณีสิ่งแวดล้อม
 • ปฐพีกลศาสตร์สำหรับดินไม่อิ่มตัวด้วยน้ำ
 • วิศวกรรมชีวภาพดิน

 

Professional Experiences

 • พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Select Publications

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ:

 • [J1] Likitlersuang, S. and Houlsby, G.T. (2006), "Development of hyperplasticity model for soil mechanics", International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, Vol. 30 No. 3, pp. 229 – 254. DOI:10.1002/nag.484 (IF2012 = 1.055)
 • [J2] Likitlersuang, S. and Houlsby, G.T. (2007), “Predictions of a continuous hyperplasticity model for Bangkok Clay”, Geomechanics and Geoengineering: An International Journal, Vol. 2, No. 3, pp. 147 – 157. DOI:10.1080/17486020701561479 (Scopus)
 • [J3] Apriadi, D., Likitlersuang, S., Pipatpongsa, T. and Ohta, H. (2009), “On the Numerical Implementation of Hyperplasticity Non-linear Kinematic Hardening Modified Cam Clay Model”, The IES Journal Part A: Civil and Structural Engineering (Special Issues), Vol. 2, No. 3, pp. 187 – 201. DOI:10.1080/19373260902985570
 • [J4] Chompoorat, T. and Likitlersuang, S. (2009), “Temperature shift function of asphaltic concrete for pavement design in tropical countries”, The IES Journal Part A: Civil and Structural Engineering (Special Issues), Vol. 2, No. 3, pp. 246 – 254. DOI:10.1080/19373260903017282
 • [J5] Likitlersuang, S., Houlsby, G.T. and Chompoorat, T. (2009), “A model for shear response of asphaltic concrete at different shear rates and temperatures”, Journal of Engineering Mechanics, ASCE, Vol. 135, No. 11, pp. 1257 – 1264. DOI:10.1061/(ASCE)0733-9399(2009)135:11(1257) (IF2012 = 1.116)
 • [J6] Likitlersuang, S. and Kyaw, K. (2010), “A study of shear wave velocity correlations of Bangkok subsoil”, Obras y Proyectos: Revista de Ingenieria Civil, Vol. 7, October, 2010, pp. 27 – 33.
 • [J7] Kanitpong, K., Charoentham, N. and Likitlersuang, S. (2012), “Investigation on the effects of gradation and aggregate type to moisture damage of warm mix asphalt modified with Sasobit”, International Journal of Pavement Engineering, Vol. 13, No. 5, pp. 451 – 458. DOI:10.1080/10298436.2011.565058 (IF2012 = 0.745)
 • [J8] Surarak, C., Likitlersuang, S., Wanatowski, D., Balasubramaniam, A., Oh, E. and Guan, H. (2012), “Stiffness and strength parameters for hardening soil model of soft and stiff Bangkok clays”, Soils and Foundations Vol. 52, No. 4, pp. 682 – 697. DOI:10.1016/j.sandf.2012.07.009 (IF2012 = 0.413)
 • [J9] Ratananikom, W., Likitlersuang, S. and Yimsiri, S. (2013), “An investigation of anisotropic elastic parameters of Bangkok clay from vertical and horizontal cut specimens”, Geomechanics and Geoengineering: An International Journal Vol. 8, No. 1, pp. 15 – 27. DOI:10.1080/17486025.2012.726746 (Scopus)
 • [J10] Soksan, T., Likitlersuang, S. and Pipatpongsa, T. (2013) “Monotonic and Cyclic Behavior of Chiang Mai Sand under Simple Shear Mode”, Geotechnical and Geological Engineering Vol. 31, No. 1, pp 67 – 82. DOI:10.1007/s10706-012-9563-9 (Scopus)
 • [J11] Apriadi, D., Likitlersuang, S., and Pipatpongsa, T. (2013), “Loading path dependence and non-linear stiffness at small-strain using rate-dependent multisurface hyperplasticity model” Computers and Geotechnics, Vol. 49, April, pp. 100 – 110. DOI:10.1016/j.compgeo.2012.11.007 (IF2012 = 1.224)
 • [J12] Likitlersuang, S., Surarak, C., Wanatowski, D., Oh, E. and Balasubramaniam, A.S. (2013) “Geotechnical Parameters from Pressuremeter Tests for MRT Blue Line Extension in Bangkok”, Geomechanics and Engineering, An International Journal Vol. 5, No. 2, pp. 99 – 118. (IF2012 = 0.244)
 • [J13] Likitlersuang, S., Teachavorasinskun, S., Surarak, C. Oh, E. and Balasubramaniam, A.S. (2013) “Small Strain Stiffness and Stiffness Degradation Curve of Bangkok Clays”, Soils and Foundations Vol. 53, No. 4, pp. 498 – 509. DOI:10.1016/j.sandf.2013.06.003 (IF2012 = 0.413)  
 • [J14] Likitlersuang, S., Surarak, C., Wanatowski, D., Oh. E. and Balasubramaniam, A.S. (2013) “Finite Element Analysis of a Deep Excavation: A Case Study from the Bangkok MRT”, Soils and Foundations Vol. 53, No. 5, pp. 756 - 773. DOI:10.106/j.sandf.2013.08.013I (IF2012 = 0.413)
 • [J15] Ratananikom, W., Yimsiri, S., Fukuda, F. and Likitlersuang, S. (2013), “Undrained strength-deformation characteristics of Bangkok Clay under general stress condition”, Geomechanics and Engineering, An International Journal Vol. 5, No. 5, pp. 419 - 445. DOI:10.12989/gae.2013.5.5.419 (IF2012 = 0.244) 
 • [J16] Touch, S., Likitlersuang, S. and Pipatpongsa, T. (2014) “3D Geological Modelling and Geotechnical Characteristics of Phnom Penh Subsoils in Cambodia” Engineering Geology Vol. 178, pp. 58 – 69. DOI:10.1016/j.enggeo.2014.06.010 (IF2013 = 1.757)
 • [J17] Eab, K.H., Takhashi, A. and Likitlersuang, S. (2014) “Centrifuge modelling of root-reinforced soil slope subjected to rainfall infiltration” Géotechnique Letters Vol. 4, No. 3, pp. 211 – 216. DOI:10.1680/geolett.14.00029 (IF2013 = 1.612)
 • [J18] Likitlersuang, S., Surarak, C., Suwansawat, S., Wanatowski, D., Oh, E. and Balasubramaniam, A.S. (2014) “Simplified finite-element modelling for tunnelling-induced settlements” Geotechnical Research Vol. 1, No. 4, pp. 133 – 152 DOI:10.1680/gr.14.00016
 • [J19] Likitlersuang, S. and Nishimura, S. (2014) Editorial Geotechnical Research Vol. 1, No. 4, pp. 109 – 110. DOI:10.1680/gr.2014.1.4.109
 • [J20] Chompoorat, T. and Likitlersuang, S. (2015) “Laboratory Investigation of Hot Mix Asphalt Behaviour for Mechanistic-empirical Pavement Design in Tropical Countries” Geotechnical Engineering Journal of the SEAGS & AGSSEA, Vol. 46, No. 1, pp. 37 – 44
 • [J21] Ratananikom, W., Yimsiri, S. and Likitlersuang, S. (2015) “Undrained shear strength of very soft to medium stiff Bangkok Clay from various laboratory tests” Geotechnical Engineering Journal of the SEAGS & AGSSEA, Vol. 46, No. 1, pp. 64 – 75
 • [J22] Por, S., Likitlersuang, S. and Nishimura, S. (2015) “Investigation of shrinkage and swelling behaviour of expansive/non-expansive clay mixtures” Geotechnical Engineering Journal of the SEAGS & AGSSEA, Vol. 46, No. 1, pp. 117 – 127

หนังสือ:

 • สุเชษฐ์ ลิขิตเลอสรวง (2550) วิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ในงานวิศวกรรมธรณีเทคนิค สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 196 หน้า ISBN 978-974-03-2013-5
 • สุเชษฐ์ ลิขิตเลอสรวง (2551) ปฐพีกลศาสตร์: หลักการพื้นฐาน สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 484 หน้า ISBN 978-974-03-2325-9
 • สุเชษฐ์ ลิขิตเลอสรวง (2553) ปฐพีกลศาสตร์: พลาสติกซิตีและทฤษฎีสถานะวิกฤต สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 300 หน้า ISBN 978-974-03-2719-6
 • สุเชษฐ์ ลิขิตเลอสรวง (2555) “วิเคราะห์โครงสร้าง” บทที่ 23 การประยุกต์ใช้ MATLAB บรรณาธิการโดย ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 522 หน้า ISBN 978-974-03-2992-3
 • สุเชษฐ์ ลิขิตเลอสรวง (2557) ปฐพีกลศาสตร์: หลักการพื้นฐาน พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุง) สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 495 หน้า ISBN 978-974-03-3243-5

Service in Professional Societies

 • สมาคมวิศวกรรมธรณีเทคนิคแห่งประเทศไทย (TGS)
 • วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
 • สมาคมปฐพีกลศาสตร์และวิศวกรรมธรณีเทคนิคนานาชาติ (ISSMGE)