การบรรยายพิเศษ “Bangkok congested city ”

        การบรรยายพิเศษ “Bangkok congested city ” โดย คุณอดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง ให้กับนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต ในรายวิชา สัมมนาบัณฑิตศึกษา (สาขาวิศวกรรมขนส่ง)  โดยมี ผศ.ดร.บุญชัย  แสงเพชรงาม เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 ณ ห้อง 501 อาคารภาควิชาวิศวกรรมโยธา