การประชุม The 4th International Conference on Sustainable Civil Engineering Structures and Construction Materials (SCESCM) และ Regional Conference in Civil Engineering (RCCE 2018)

          ศ.ดร.ธีรพงศ์ เสนจันทร์ฒิไชย,  ผศ.ดร.วัฒนชัย สมิทธากร  และ อ.ดร.เสวกชัย ตั้งอร่ามวงศ์ เข้าร่วมการประชุม The 4th International Conference on Sustainable Civil Engineering Structures and Construction Materials (SCESCM) และ  Regional Conference in Civil Engineering (RCCE 2018) โดยศ.ดร.ธีรพงศ์ เสนจันทร์ฒิไชย เข้าร่วมในฐานะ Keynote Speaker ทั้งนี้มีการนำเสนอผลงานโดย ผศ.ดร.วัฒนชัย สมิทธากร และ อ.ดร.เสวกชัย ตั้งอร่ามวงศ์  ที่เมือง Yogyakarta  ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2561