บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด ส่งวิทยากรมาบรรยายพิเศษ

      ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับเกียรติจากทางบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด ส่งวิทยากรมาบรรยายพิเศษเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้แก่นิสิตระดับปริญญาบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ในรายวิชา 2101406 Steel and Timber Design โดยมี รศ.ดร.อัครวัชร เล่นวารี เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาดังกล่าว เมื่อวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 9.30-11.00 น. ณ ห้อง 209 อาคารภาควิชาฯ