คณะผู้บริหารภาควิชาฯ

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา
Head of Civil Engineering Department

ศ.ดร.ธีรพงศ์ เสนจันทร์ฒิไชย
Prof. Dr. Teerapong Senjuntichai

รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาฝ่ายวิจัย
Deputy Head (research Affairs)

ศ.ดร.สุเชษฐ์ ลิขิตเลอสรวง
Prof. Dr. Suched Likitlersuang

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโครงสร้าง
Head of Structural Engineering Division

ผศ.ดร.ฉัตรพันธ์ จินตนาภักดี
Assist. Prof. Dr. Chatpan Chintanapakdee

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมธรณีเทคนิค
Head of Geotechnical Engineering Division

รศ.ดร.ฐิรวัตร บุญญะฐี
Assoc. Prof. Dr. Tirawat Boonyatee