ผศ. ดร. ฉัตรพันธ์ จินตนาภักดี

Assist. Prof. Dr. Chatpan Chintanapakdee

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโครงสร้าง

Academic Title

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์
     วิศวกรรมโครงสร้าง

Contact Information

     CE Bldg. Rm 417
     Phone: 0-2218-6460

Education

  • Ph.D. University of California, Berkeley (2002)
  • M.S. University of California, Berkeley (1997)
  • B.Eng. (First class honors) Chulalongkorn University, Thailand (1995)

Research

  • Structural Engineering
  • Structural Dynamics
  • Earthquake Engineering

Select Publications

  • Chatpan Chintanapakdee, Evaluation of the modal pushover analysis procedure using vertically ” regular ” and irregular generic frames.
  • ฉัตรพันธ์ จินตนาภักดี.  2552.  “ประเทศไทยจะเกิดแผ่นดินไหวหรือไม่แล้วอาคารในประเทศไทยจะปลอดภัยหรือไม่.”  ช่างพูด ฉ.6/52 ((พ.ย.-ธ.ค. 2552)) : หน้า 14-15.
  • ฉัตรพันธ์ จินตนาภักดี.  2548.  “ความถูกต้องของวิธี Modified model pushover analysis เมื่อใช้วิเคราะห์โครงข้อแข็งที่ไม่ปกติในแนวดิ่ง.”  วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 10 เล่ม 1: หน้า STR133-138.