รศ. ดร. จิตติชัย รุจนกนกนาฎ

Assoc. Prof. Dr. Jittichai Rudjanakanoknad

     รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันการขนส่ง 2014-ปัจจุบัน

Academic Title

     รองศาสตราจารย์
     วิศวกรรมขนส่ง

Contact Information

     CE Bldg. Rm 524
     Phone: 0-2218-6417

Education

 • Ph.D. Transportation Engineering, University of California at Berkeley, United States of America, 2005
 • Certificate of Logistics, University of California at Berkeley, United States of America, 2002
 • M.S. Transportation Engineering, University of California at Berkeley, United States of America, 2001
 • B.Eng. (1st Honor & Gold Medal), Civil Engineering, Chulalongkorn University, Thailand 1999
 • B.Economics, Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand 1998

Research

 • Transportation Planning and Policy
 • Transportation and Logistics Operations
 • Highway and Traffic Engineering
 • Cross-Border Transportation and Asean Economic Community
 • Port and Water Transportation
 • Infrastructure Analysis and Management

Professional Experiences

 • พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2552-2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2550-2552 อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2548-2550 Senior Transportation Planner and Traffic Engineer, PB America, Inc., Los Angeles, California, U.S.A.
 • พ.ศ. 2544-2547 Researcher, Institute of Transportation Studies, University of California, Berkeley, California, U.S.A.
ประสบการณ์งานบริหาร
 • พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันการขนส่ง
 • พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • พ.ศ. 2556-2557 ผู้ช่วยคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • พ.ศ. 2554-2556 กรรมการบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์

Select Publications

International Journal Publication

 • Udomsilp, K., Arayakarnkul, T., Watarakitpaisarn, S., Komolkiti, P., Rudjanakanoknad, J., Aswakul, C. (2017) Traffic data analysis on Sathorn road with Synchro optimization and traffic simulation, Engineering Journal, Vol. 21, Issue 6 Special Issue, pp. 57-67.
 • Kokkaew N. and Rudjanakanoknad, J. (2017) Green assessment of Thailand’s Highway Infrastructure: A green growth index approach, KSCE Journal of Civil Engineering, April 6, 2017, pp. 1-12.
 • Sukdanont, S., Suksiravoraboot, W., and Rudjanakanoknad, J. (2016) Development of Thai International Ports in Accordance with ASEAN Economic Community, Journal of Society for Transportation and Traffic Studies, Vol. 7. No. 4, December 2016, pp. 1-10.
 • Limmonthol, A. and Rudjanakanoknad, J. (2016) Influence of Land Use Types on Transit Ridership: The Case Study of Bangkok MRT, Journal of Society for Transportation and Traffic Studies, Vol. 7. No. 4, December 2016, pp. 20-29.
 • Rudjanakanoknad, J., and Limsathayurat, N. (2015) Level of Transportation Infrastructure and Public Utility Readiness for Thai Investors in Myanmar, Cambodia and Lao PDR Economic Zones, Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol. 11, 2015, pp.1-15.
 • Charoenpanyaying, S. and Rudjanakanoknad, J. (2015) Situation Review of Goods Transportation on Lancang-Mekong River after R3A Completion, Journal of Society for Transportation and Traffic Studies, Vol. 6. No. 2, June 2015, pp. 20-30.
 • Rudjanakanoknad, J., Deethanasuwan, P., and Wongchaivit, P. (2014) Time-Space Diagram Models for Single- and Double-track Railway System Capacities in Thailand, Journal of Society for Transportation and Traffic Studies, Vol 5. No. 1, March 2014, pp. 38-49.
 • Rudjanakanoknad, J., Sukdanont, S., and Suksirivoraboot, W. (2014) Evaluation of International Ports in Thailand through Trade Facilitation Indices from Freight Forwarders, Procedia – Social and Behavioral Sciences, Volume 111, Pages 1073-1082.
 • Rudjanakanoknad, J., Suksirivoraboot, W., and Sukdanont, S. (2013) Development of Trade Facilitation Indices to Compare International Ports in Thailand, Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol 10, 2013, pp.66-80.
 • Rudjanakanoknad, J., Praithongyeam, P., and Cheewatrakoolpong, K. (2013) Comparison of Cross-Border Transportation Facilitation for Exports at Thailand’s Strategic Border Checkpoints. Journal of Society for Transportation and Traffic Studies (JSTS), Vol 4. No. 1, March 2013, pp. 60-70.
 • Rudjanakanoknad, J. (2012) The Capacity Change Mechanism of a Diverge Bottleneck. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, Volume 2278, 2012, Pages 21-30.
 • Rudjanakanoknad, J., Prarom, P., and Panwai, S. (2012) Attitudes of Drivers towards Speed Enforcement Measures on Bangkok Expressways. Procedia – Social and Behavioral Sciences, Volume 48, 2012, Pages 222-233. 
 • Rudjanakanoknad, J., and Suksirivoraboot, W. (2012) Comparison of Trade Facilitation at Four International Ports in Thailand. Procedia – Social and Behavioral Sciences, Volume 48, 2012, Pages 215-221. 
 • Rudjanakanoknad J., and Dhiraputra, S. (2011) Changes in Bottleneck Capacity at a Freeway Diverge in Bangkok. Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol 9, 2011, pp.1432-1446.
 • Rudjanakanoknad J., Sabhasri, C., and Wilaikaew, A. (2011) Existing Condition and Future Opportunities on Route 12 Economic Corridor, Journal of Society for Transportation and Traffic Studies (JSTS), Vol 2. No. 2, June 2011, pp. 56-65.
 • Limmonthol, A. and Rudjanakanoknad, J. (2011) Factors Influencing Parental Decision Regarding School Bus in Bangkok. Journal of Society for Transportation and Traffic Studies (JSTS), Vol 2. No. 1, March 2011, pp. 1-12.
 • Saengrat, T. and Rudjanakanoknad, J. (2010) Traffic Sign Experiment Upstream of Curves on Two-lane Highways. Journal of Society for Transportation and Traffic Studies (JSTS), Vol 1. No. 4, December 2010, pp. 20-31.
 • Rudjanakanoknad J. (2010) Analysis of Factors Affecting Street Bottleneck Capacity through Oblique Cumulative Plots. Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol 8, 2010, pp.1621-1631.
 • Rudjanakanoknad, J., Suksirivoraboot, W., and Sattrakulwong, W. (2010) Traffic Mitigation at the Government Complex: Plan and Obstacles. Journal of Society for Transportation and Traffic Studies (JSTS), Vol 1. No. 2, June 2010, pp. 30-38.
 • Chung, K., Rudjanakanoknad, J., and Cassidy, M. J. (2007), Relationship between Traffic Density and Capacity Drops at Three Freeway Bottlenecks, Transportation Research (Part B) Journal, Vol 41, pp. 82-95.
 • Cassidy, M. J. and Rudjanakanoknad, J. (2005), Increasing Capacity of an Isolated Merge by Metering its On-Ramp, Transportation Research (Part B) Journal, Vol 33, pp. 896-913.

Book Chapter

 • Rudjanakanoknad, J. and Vongmaenthep, C. (2018) Methodology to Assess Border Special Economic Zone Development for Industrial Investments in AEC Era, Economic Integration and Regional Development: The ASEAN Economic Community, Chapter 9, Routledge, Taylor & Francis Group Ltd, U.K, ISBN 1138688053, 1st Edition.

Service in Professional Societies

สมาคมวิชาชีพและวิชาการ
• ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา เลขทะเบียน ภย.26900
• ประธานอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมวิทยาการจราจรและขนส่งแห่งประเทศไทย
• Regular Member, Eastern Asia Society for Transportation Studies, ID number: th-95-17-0015
• Transportation Research Board (TRB) Affiliate
• Institute of Transportation Engineers (ITE) Member
• สมาชิกชมรมผู้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล

เกียรติประวัติ
• นักเรียนทุนพระราชทานมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2542 (ไปศึกษาต่อระหว่างปีพ.ศ. 2543-2548)
• เงินทุนภูมิพล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2542
• ได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (Asian Pacific Mathematics Olympiad) ครั้งที่ 7 (1995)
• ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (International Mathematical Olympiad) ครั้งที่ 35 (1994)ที่ประเทศฮ่องกง

วิทยากรพิเศษ (เฉพาะปีพ.ศ. 2560)
• วิทยากร Way Magazine ให้สัมภาษณ์เรื่องออกแบบไป-สร้างไป: รถไฟความเร็วสูงจีนสไตล์ วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 http://waymagazine.org/talk_jittichai/
• วิทยากรรับเชิญ เรื่องการวางแผนและออกแบบท่าอากาศยาน บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560
• วิทยากรรับเชิญ เรื่องการขนส่งข้ามแดน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น, วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2560
• วิทยากรรับเชิญ เรื่องโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มประเทศ CLM (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์) เพื่อรองรับความต้องการนักลงทุนไทย, รายการหยิบมาถก ยกมาคุย, ออกอากาศทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM101.5, วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560
• วิทยากรรายการ “หนึ่งในพระราชดำริ ทุนอานันทมหิดล” เรื่องตามรอยพระราชดำริ แก้ปัญหาจราจร, ช่อง 9 อสมท., ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560
• วิทยากรรับเชิญ เรื่องแนวโน้มและความท้าทายภายใต้บริบทของความยั่งยืน ตัวอย่างกรณีศึกษาด้านการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ ที่สำนักผังเมือง กทม. วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
• วิทยากร Bangkokpost ให้สัมภาษณ์เรื่องเกี่ยวกับการยกเลิกรถบีอาร์ทีของกทม. เผยแพร่ใน Bangkokpost.com ในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560
• วิทยากรเรื่อง Thai PM plans driving crackdown after deadly van crash ให้สัมภาษณ์เรื่องปัญหาอุบัติเหตุรถตู้สาธารณะ เผยแพร่ผ่าน Associated Press ไปยัง Washington Post, ABC News ในวันพุธที่ 4 มกราคม 2560