รศ. ดร. ธนิต ธงทอง

Assoc. Prof. Dr. Tanit Tongthong

Academic Title

     รองศาสตราจารย์
     วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง

Contact Information

     CE Bldg. Rm 407
     Phone: 0-2218-6460

Education

  • Ph.D. (Civil Engineering) Univ. of Maryland U.S.A. 1993
  • M.S. University of Missouri, USA 1989
  • วศ.บ. (โยธา) วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1986

Research

  • วิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการงานก่อสร้าง
  • การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ และ Information Technology ในงานก่อสร้าง
  • ระบบประกันคุณภาพในงานก่อสร้าง

Professional Experiences

งานบริหาร

  • หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา (2548-)