รศ. ดร. ทศพล ปิ่นแก้ว

Assoc. Prof. Dr. Tospol Pinkaew

Academic Title

     รองศาสตราจารย์
     วิศวกรรมโครงสร้าง

Contact Information

     CE Bldg. Rm 104
     Phone: 0-2218-6477

Education

 • D.Eng. University of Tokyo, Japan (1995)
 • M.Eng. Asian Institute of Technology, Thailand (1992)
 • B.Eng. (honors), Chulalongkorn University, Thailand (1990)

Research

 • Dynamics of Structures
 • Vibration Control
 • Wind and Earthquake Engineering
 • Inelastic Analysis of Reinforced Concrete Buildings
 • Infrastructure Inspection and Testing

Select Publications

Journal Articles

 • พฤติกรรมของ Tuned liquid column damper ด้วยวิธี Potential-flow.” Vol.29 (2007): pp.132-144. (in English)
 • ทศพล ปิ่นแก้ว.  2546.  “การป้องกันอาคารจากแผ่นดินไหวด้วยการปรับปรุงคุณสมบัติเชิงพลศาสตร์ ตอนที่ 1.”  วิศวกรรมสาร Vol.56, No.670 ((พ.ย.46)) : หน้า 66-68. (in Thai)
 • ทศพล ปิ่นแก้ว.  2546.  “การป้องกันอาคารจากแผ่นดินไหวด้วยการปรับปรุงคุณสมบัติเชิงพลศาสตร์ ตอนที่ 2.”  วิศวกรรมสาร Vol.56, No.671 ((ธ.ค.46)) : หน้า 60-61. (in Thai)

Proceedings

 • สิริเชษฐ์ สำราญอยู่ดี, ทศพล ปิ่นแก้ว.  2555.  “การเพิ่มอายุใช้งานสะพานเหล็กด้วยการปรับประงสติฟเนส.”, เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13, หน้า STR-077.
 • พินิต บุญยัง, ทศพล ปิ่นแก้ว.  2545.  “การเสื่อมประสิทธิภาพของระบบควบคุมแบบแอกทีฟในโครงสร้างอินอีลาสติก.”, เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธา ครั้งที่ 8 เล่ม 1, หน้า STR300-305.
 • พิสิฐ ยิ่งมโนกิจ, ทศพล ปิ่นแก้ว.  2543.  “การออกแบบมวลหน่วงปรับค่าแบบกึ่งแอกทีฟเพื่อการควบคุมการสั่นไหวของอาคาร.”, การประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เล่ม 1, หน้า STR162-167.
 • null; null.  2543.  “Design of semi-active tuned mass damper for vibration control of buildings.”, หน้า STR162-167.
 • ภัทรายุส ไวจรรยา, ทศพล ปิ่นแก้ว.  2543.  “การป้องกันความเสียหายของอาคารสูงเมื่อรับแรงแผ่นดินไหว ด้วยมวลหน่วงปรับค่า.”, การประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เล่ม 1, หน้า STR168-173.
 • null; null.  2543.  “Damage protection of high-rise buildings subjected to earthquake by tuned mass dampers.”, หน้า STR168-173.
 • พงษ์ธร จาฎพจน์, ทศพล ปิ่นแก้ว.  2543.  “การควบคุมการสั่นไหวของโครงสร้างอิลาสโตพลาสติกภายใต้การเคลื่อนที่ของฐานรองรับโดยใช้มวลหน่วงปรับค่า.”, การประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เล่ม 1, หน้า STR61-66.
 • ธีรพงศ์ เสนจันทร์ฒิไชย, ทศพล ปิ่นแก้ว.  2543.  “การหาค่าหน่วยแรงในชิ้นส่วนโครงสร้างแบบไม่ทำลายโดยการเจาะรู.”, การประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เล่ม 1, หน้า STR97-102.
 • ชัยชาญ ยุวนะศิริ, ทศพล ปิ่นแก้ว.  2543.  “ข้อแนะนำในการประเมินอายุของสะพานเหล็กในกรุงเทพมหานคร.”, การประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เล่ม 1, หน้า STR103-108.
 • ทศพล ปิ่นแก้ว, พิสิฐ ยิ่งมโนกิจ.  2542.  “แรงทางพลศาสตร์ของสะพานลอยคนข้ามเพื่อการประเมินประสิทธิภาพของวิธีการลดการสั่นไหว.”, เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 5 เล่ม 1, หน้า STR202-207.
 • ทศพล ปิ่นแก้ว, กุมุท บุญวรรณ.  2542.  “การประเมินอายุการใช้งานของสะพานลอยเหล็กข้ามแยก.”, เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาครั้งที่ 5 เล่ม 1, หน้า STR83-90.

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 • เครื่องราชชั้นสายสะพายชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)